Work Process

ขั้นตอนการทำงานของเรา
 • แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำแนะนำต่างๆ กับเจ้าของโครงการ
 • เจ้าของโครงการส่งข้อมูลรูปพื้นที่หน้างาน พร้อมงบประเมินคร่าวๆ
 • ระบุความชอบของเจ้าของโครงการ ตัวอย่างงานที่ชอบ (ถ้ามี)
 • นัดพบเพื่อพูดคุย ณ สถานที่จริง พร้อมวัดพื้นที่หน้างานเพื่อทำการออกแบบ
 • สรุปขั้นตอนการทำงาน ส่งเอกสารการออกแบบ พร้อมราคาคร่าวๆ
 • เซ็นเอกสารดำเนินการออกแบบ
 • ประเมินราคาโครงการตามงานออกแบบ
 • ออกสัญญาว่าจ้าง พร้อมนัดวันเข้าทำงาน
 • ดำเนินงานจัดสวน/ก่อสร้าง พร้อมตรวจผลงานในแต่ละส่วน
 • ตรวจรับงาน พร้อมค่าใช้จ่ายตามงวดผลงาน
 • รับประกันผลงานและงานบริการ
หมายเหตุ : การรับประกันและงานบริการหลังการจัดสวนหรือก่อสร้างเสร็จ
เป็นไปตามการตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาดำเนินโครงการ
© Copyright 2015 K Green Garden